برگزاری اردوی تابستانی

برگزاری اردوی تابستانی

با فرارسيدن تابستان مدرسه‌ها و دانشكده‌ها تعطيل مى‌شود، ولى كار آموزش و نوباوگان كشور به هيچ وجه تعطيل‌بردار نيست. بايد از اين فرصتى كه دست مى‌دهد براى پرورش روح و جسم فرزندان ميهن بخوبى بهره جست و آنچه كه در مدرسه نتوانسته‌ اند فرا گيرند در اين فرصت تازه  يادشان داد. يكى از بهترين و مؤثرترين روشهاى آموزشى در تعطيلات تابستانى تشكيل اردوهاست. اردوهاى تابستانىبه مربيان فرصت مى‌دهد تا نوباوگان را با كارهاى دسته‌ جمعى ، با روشهاى همزيستى و دوست‌ يابى و با مظاهر طبيعت ، بيشتر آشنا كنند.

در اين اردوها ، جوانان و نوجوانان دوستان تازه‌ اى بدست مى آورند ، تجربه‌هاى تازه مى‌اندوزند و درس ها و هنرهاى تازه مى‌آموزند ؛ براى مدت زمانى از يك زندگى برنامه‌ريزى‌ شده و معقول ، از تفريحات و سرگرمي هاى سالم و آموزنده و از محيطى آزاد و گسترده برخوردارمى‌شوند ؛ ياد مى‌گيرند كه خودشان كارهاشان را انجام دهند و بدون يارى پدر و مادرشان زندگى كنند.

تشكيل اردوى تابستانى از چند سال پيش در ايران آغاز شده ، ولى هنوز چندان رواجى نيافته است. در اين اردوها به كيفيت ، بيش ازكميت و به معنى ، بيش از صورت بايد توجه داشت. اين اردوها را مى‌تواند در همۀ نقاط  و همۀ سطوح تشكيل داد ، در بخشها ، شهرهاى كوچك ، شهرستانها ، استانها و در سطح كشورى ؛ تا عدۀ بيشترى ، حتى درسنين پايين‌ تر بتوانند از آن استفاده كنند.

همچنين بايد اقداماتى بشود كه بسيارى از نوباوگان ما به‌علت دشواري هاى مالى از شركت دراردوها محروم نمانند ، يا خانواده‌ شان بر اثر شركت آنان در اردو دچارگرفتاری هاى مالى نشود.

به‌ خاطر فرداى كشور، همۀ سازمانهاى ملى و دولتى ما ، از شركت در اين كار ناگزيرند. اين سازمان ها مى‌توانند وسيلۀ نقليه ، چادر و وسايل سرگرمى در اختيار اردوهاى تابستانى بگذارند. در نقاط خوش آب و هواى استانها و شهرستانها ، هزينۀ شركت گروهى از جوانان ونوجوانان را در اردوها تامين كنند و پيش از همه جوانان و نوجوانان تحت تكفل كارمندان سازمان خود را به اين اردوها بفرستند.

امروز ديگر اردوى تابستانى براى نوباوگان يك سرگرمى تجملى نيست ، بلكه وسيله‌ ايست كارآمد براى آموزش بيشتر و بهتر.
برگرفته از : مجله مکتب مام : تیر ماه 1350 - شماره 23 (از صفحه 3 تا 3)

برای ثبت نام در اردوهای تابستانی کلیک کنید