برگزاری اردوی دانشجویی

برگزاری اردوی دانشجویی

شرکت ایران اردو ، متخصص در برنامه ریزی و برگزاری اردوهای دانشجویی و نکات مربوط به برگزاری اردوی دانشجویی دانشگاه ها در بهترین اردوگاه های کشور با امکانات رفاهی و تفریحی.اردویی خاطره انگیز و فرح بخش. برگزاری اردوی دانشجویی خود را به ما بسپارید.

برگزاری اردوهای دانشجویی با اردوهای دانش آموزی تفاوت اساسی و ماهوی دارد که ذیلا به بعضی از این تفاوتها اشاره میکنیم :
الف : اگرچه بعضی از اردوهای دانشجویی نیز مثل اردوهای دانش آموزی، توسط خود دانشگاه هماهنگی و برگزار میگردد لیکن درغالب موارد اردوهای دانشجویی توسط خود دانشجویان وبدون کوچکترین ارتباطی با دانشگاه هماهنگی وبرگزار میشود لذا مسئول برگزاری اردو یکی دو نفر از خود دانشجویانند.

ب : اردوهای دانشجویی در غالب موارد جنبه تفریحی یا علمی و گردشگری یا پژوهشی دارد و کمتر به جنبه های تربیتی و فرهنگی آن توجه میشود درحالیکه در اردوهای دانش آموزی موضوع کاملا برعکس است.

ج : نظر باینکه اکثر دانشگاههای کشور مختلطند و دختر و پسر دانشجو معمولا سر یک کلاس درس حاضر می شوند لذا بسیاری از اردوهای دانشجویی نیز بنا به خواست و تمایل خودشان و با برنامه ریزی و هماهنگی خودشان بصورت مختلط برگزار میگردد که با فرهنگ حاکم بر نظام و کشور ما سازگاری ندارد 

و همین مطلب برای اسکان شان و برای جنبه های دیگر اردو مشکل آفرین است بطوریکه تقریبا هیچ مکان عمومی و هیچ اردوگاهی نیست که اجازه دهد اردوهای دانشجویی بصورت مختلط در آنجا اسکان داشنه باشند کما اینکه خود بنده در تمام مواردی که با چنین درخواستهایی موجه می شدم تاکید میکردم که دخترانتان را در خوابگاهی مستقل و پسرانتان را در اردوگاه میپذیریم.
د : معمولا هزینه اردوهای دانشجویی را خود دانشجویان تامین میکنند و از آنجائیکه اردوگاهی تحت عنوان اردوگاه دانشجویی و به منظور اسکان و پذیرش چنین اردوهایی در کشور وجود ندارد عمدتا ایشان برای تعیین محل اسکان دچار مشکل شده یا قادر به پرداخت هزینه های آن نیستند.
به منظور افزایش نشاط روحی ، تقویت حس خود اتكایی ، آشنایی با میراث فرهنگی ، زیارت اماكن متبرّكه و دیدار از جاذبه های طبیعی و اماكن تفریحی و نظر به ضرورت ساماندهی و نظارت بر سفرهای دانشجویی برای بهره برداری مناسب تر از این سفرها ، اردوهای دانشجویی با شرایط مندرج در این آئین نامه برگزاری می شوند .

 • ماده 1) اردوی دانشجویی : سفر جمعی گروهی از دانشجویان است كه با مجوّز دانشگاه برگزارمی شود .
 • ماده 2) انواع اردوهای دانشجویی : اردوهای دانشجویی به دو دسته زیر تقسیم می شوند :
  • الف - اردوهای فرهنگی : شامل سفرهای زیارتی ، ورزشی ، هنری ، سیاحتی و شركت در جشنواره های فرهنگی .
  • ب - اردوهای علمی : شامل شركت در نمایشگاهها ، جشنواره ها و بازدیدهای علمی و سفرهای پژوهشی ، تحقیقاتی است .
  • تبصره ) برگزاری آن دسته از سفرهای علمی كه با عنوان گردش علمی در سر فصل دروس دانشكده ذكر شده باشد تابع آئین نامه گردشهای علمی است .
 • ماده 3) برگزار كننده اردو : همة واحدها و تشكیل دارای مجوّز فعالیت در دانشگاه ، می توانند مجوّز برگزاری اردو دریافت نمایند .
 • ماده 4) سر پرست اردو : یكی از دانشگاهیان ( دانشجو ، هیأت علمی و یا یكی از پرسنل دانشگاه ) است كه با معرفی واحد برگزار كننده و تأیید مرجع صدور مجوز - مندرج در مواد 11 و 12 این آئین نامه - اقدام به بر پایی اردو می نماید .
 • ماده 5) برگزار كننده اردو برای اخذ مجوّز باید درخواست كتبی حاوی اطلاعات زیر را به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارائه نماید : اهداف - مقصد - مدت زمان رفت و برگشت - مسیر حركت - محل اقامت - وسیله نقلیه - نام سرپرست - منابع مالی اردو - برنامة روزانه - تعداد شركت كنندگان. پیش از ترك دانشگاه نیز باید اسامی شركت كنندگان در اردو به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارائه شود .
 • ماده 6) برگزار كنندة اردو موظف به رعایت مقرّرات دانشگاه و مفاد این آئین نامه در برگزاری اردو است .
  • تبصره ) آئین نامه های كمیته انضباطی ، هیأت نظارت بر تشكیل های اسلامی ، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقرّرات دانشگاه - حسب مورد - مبنای رسیدگی به تخلفات خواهد بود .
 • ماده 7) سر پرست اردو موظف به اجرای دقیق برنامه اردو - كه در درخواست اخذ مجوّز به معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه ارائه شده است - می باشد . تنها در صورت بروز حوادث غیر مترقّبه و بنا به مصالح ، سر پرست اردو می توانند در برنامه اردو تغییراتی ایجاد نماید .
 • ماده 8) پیش از پایان زمان اردو ، شركت كنند گان نمی توانند بدون اجازة سر پرست ، اردو را ترك نمایند .
 • ماده 9) برگزار كنندة اردو باید حداكثر 10 روز پس از پایان اردو ، گزارش جامع و مكتوب اردو را به همراه نقاط قوّت و ضعف و اسامی شركت كنندگاه به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه تحویل دهد.
 • ماده 10) هر اردو و یا سفر دانشجویی در صورت داشتن یكی از ویژگی های زیر مشمول این آئین نامه بوده و برگزاری آن مستلزم اخذ مجوّز است :
  • استفاده از امكانات یا اموال دانشگاه
  • نأمین تمام و یا بخشی از هزینه اردو توسط دانشگاه
  • نصب اطلاعیه یا ثبت نام در فضاهای متعلق به دانشگاه
  • استفاده از عنوان دانشگاه و یا یكی از تشكیل های رسمی دانشگاه در برگزاری اردو

برای ثبت نام در اردوهای دانشجویی کلیک کنید