چهره های اردویی

منوچهر مسعودی فر

رییس سازمان پیش آهنگی
استان: اصفهان شهر:شهرستان نجف آباد

دکترعبدالکریم صالحی

مربی کودکان و نوجوانان

محمد رضوی پرهیزگار‌

مسئول تورهای داخلی

بهروز نشاط پور

ریاست اردوگاه
اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد
استان: خراسان رضوی شهر:نیشابور
قاسم یزدان پناه

قاسم یزدان پناه

استان: اصفهان شهر:اصفهان
مرتضی ناظم

مرتضی ناظم

استان: اصفهان شهر:اصفهان
حسنعلی اکبری

حسنعلی اکبری

استان: اصفهان شهر:اصفهان
رضا کلیائی

رضا کلیایی

استان: اصفهان شهر:اصفهان
مرتضی صهبا

مرتضی صهبا

استان: اصفهان شهر:اصفهان
حسینعلی ادیب

حسینعلی ادیب

استان: اصفهان شهر:اصفهان
محمدباقر امیری

محمد باقر امیری

استان: اصفهان شهر:اصفهان

اصغر اسماعیلی

ریاست اردوگاه
اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان
استان: اصفهان شهر:اصفهان